น้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม อาจยังสงสัยว่าเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้ขอแนะนำอาชีพที่น้อง ๆ สามารถทำได้เมื่อเรียนจบไป นักสังคมสงเคราะห์ตามมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งกายและใจให้แก่คนในมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์นั้น ๆ -นักสังคมสงเคราะห์ตามสถานพยาบาล โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนทางด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว -นักสังคมสงเคราะห์ในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ประมวล สรุป และประเมินสภาวะสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาสังคม รวมไปถึงดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่แก่ผู้ต้องขัง -งานราชการต่าง ๆ งานสังคมสงเคราะห์ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น -นักพัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งเอกชน ภาครัฐ และองค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN, UNICEF -งานในหน่วยงานเอกชน อาทิ งานด้านงานสวัสดิการสังคม งานแรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรมต่าง ๆ