อีกหนึ่งของ HCU More than a University ที่ นั่นก็คือ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดจั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ม.หัวเฉียวฯ และ ม.การแพทย์แผนจีนเทียนอิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีอัตลักษณ์พิเศษ มุ่งเน้นส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน การแพทย์แผนจีน และวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน

     ซึ่งปัจจุบันสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มีการจัดโครงการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน คือ โครงการสอบวิชาการแพทย์แผนจีนระดับปริญญาตรี โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตแพทย์แผนจีน รวมไปถึงโครงการชาวต่างชาติเรียนการแพทย์แผนจีนและหลักสูตรแพทย์แผนจีนอื่น ๆ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cihcu.hcu.ac.th