สำหรับท่านที่สนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าเปิดสอนคณะไหนบ้าง แอดมินจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกัน

วิทยาลัยจีนศึกษา

     • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

     • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

     • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

     • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์

     • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะศิลปศาสตร์

     • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

     • หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม