-มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

-เรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนในประเทศจีน และจีนในประเทศไทย ในทุกมิติ

-ส่งนักศึกษาไปศึกษาที่ประเทศจีนตามสาขาวิชาเฉพาะด้านที่นักศึกษาเลือกเรียน

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนวิทยาจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website: http://ccs.hcu.ac.th

E-mail: chinesehcu@gmail.com

line : @651muzum