อีกหนึ่งของ More than a University ที่ให้บริการทุกท่าน คือ ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การทำเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ไทย-จีน มุ่งเน้นด้าน Cross Boarder- E Commerce เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลด้านธุรกิจไทย-จีน ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ ธุรกิจไทย-จีน เชื่อมโยงและต่อยอด เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน
โดยให้บริการของศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน มี 2 รูปแบบหลัก คือ
     1.รูปแบบเว็บไซต์ โดยเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน
     2.สามารถใช้บริการแบบ Walk-in office service ได้ที่ศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน
https://www.facebook.com/100090522408194
line : @763fxvii