เพราะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต HCU Lifelong Learning หรือโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน ที่มีความสนใจพัฒนาตนเอง Upskill Reskill NewSkill หรือวางแผนการเรียนล่วงหน้าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเวลาเรียน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนรายวิชา รับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ รับประกาศนียบัตรของทางมหาวิทยาลัย
สำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://lifelong.hcu.ac.th/
และสมัครเรียนได้ที่ https://lifelong.hcu.ac.th/regis/