อีกหนึ่งศูนย์ของ More than a University คือ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน ให้บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา จัดอบรมต่าง ๆ ห้องพัก รวมไปถึงบริการจัดอาหารว่างและอาหารมื้อหลัก ตามความต้องการผู้จัดงาน ยินดีรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โทร. 02-713-8181