น้อง ๆ ม.6 ที่เรียนสายศิลป์ทุกแผนการเรียน สามารถสมัครเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ คณะใดได้บ้าง สามารถเลือกเรียนได้ 10 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยจีนศึกษา