น้อง ๆ ม.6 ที่เรียนสายศิลป์ทุกแผนการเรียน สามารถสมัครเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ คณะใดได้บ้าง สามารถเลือกเรียนได้ 10 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยจีนศึกษา

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning