เรียนแบบรู้ลึก รู้จริง และพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ HCU NEW GEN ทุก ๆ คน ควรมี วันนี้แอดมินขอแนะนำว่าทักษะอะไรบ้าง ที่เราควรพัฒนา

     -ทักษะด้าน Transferable Skills หรือทักษะที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้เรื่อยๆ อาทิ ทักษะด้านการบริการ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านการปรับตัว ทักษะด้านการเป็นผู้นำ ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลา -ทักษะด้าน Soft Skills อาทิ ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลา ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการปรับตัว ทักษะด้านการรับมือกับสภาวะกดดัน เป็นต้น

    -ทักษะด้าน Technical Skills คือการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนมาในคณะหรือสาขาวิชาที่เรียนจบมา อาทิ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Image
HCU Lifelong Learning