-ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรมี เพราะปัจจุบันมีงานที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้น
     -ทักษะการเขียน การพัฒนาทักษะการเขียนก็จะส่งผลดีต่อการสื่อสารให้เข้าใจถูกต้อง ตรงประเด็น
     -ทักษะการออกแบบ การออกแบบมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ออกแบบแอปพลิเคชัน หรือการออกแบบก่อสร้าง เป็นอีกทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้
     -ทักษะการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการมากในตลาด โดยเฉพาะในสายงาน Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning
     -ทักษะด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ