ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล กับสาขาวิชาน่าเรียน ที่คณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ เพราะโลกของธุรกิจใครที่ปรับตัวได้ทันกับยุคสมัย มาเรียนรู้เพื่อกลายเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล กับ 7 สาขาวิชา

     - สาขาวิชาจัดการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (Program in Management and Entrepreneurship)
     - สาขาวิชาการตลาด (Marketing) - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern International Business Management)
     - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
     - สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)
     - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
     - สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
รายละเอียดหลักสูตร http://ba.hcu.ac.th/