HCU พาทัวร์ ประติมากรรมหลวงปู่ไต้ฮง ที่มาของปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
ประติมากรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประดิษฐาน ณ ศาลาทรงเก๋งจีน บริเวณด้านข้างอาคารอำนวยการ เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใฝ่ทำดีมีเมตตาธรรม เป็นที่มาของปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ท่านเป็นต้นอุดมการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้นำในการเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำกุศลสาธารณะด้วยหลักเมตตามายาวนานกว่า 900 ปี มาแล้ว