คงเคยได้ยินคำว่าธุรกิจดิจิทัลกันมาบ้าง วันนี้ HCU NEW GEN จะแชร์ให้เข้าใจว่าธุรกิจดิจิทัลเกี่ยวกับอะไรบ้าง ธุรกิจดิจิทัล ก็คือการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านกลไกทางการตลาด มีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยมีการเชื่อมโยงไปถึงการออกแบบสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจของเรามีการรู้จักในวงกว้าง รวมไปถึงยอดผู้ติดตาม ใช้สื่อออนไลน์ในการเก็บสถิติ สรุปก็คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัยให้กับธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจนั่นเอง