ชาวหัวเฉียวฯ ภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัย
จึงกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
#30ปีมฉก