วันนี้ HCU ขอแนะอีกหนึ่งอาชีพ คือ นักสังคมสงเคราะห์ มาทำความความรู้จักกันว่าอาชีพมีหน้าที่และคุณสมบัติอย่างไรบ้าง หัวใจหลักของการทำงานนี้ ก็คือ ช่วยให้ผู้คนได้รับสวัสดิการ ที่ควรจะมี ช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นสามารถตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ตั้งแต่ปัญหาเรื่องส่วนตัวไปจนถึงปัญหาระหว่างครอบครัว รวมไปถึงสวัสดิการทางสังคมที่ควรจะได้รับ โดยคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ ควรเป็นผู้มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดี มีพลังบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อช่วยให้บรรลุถึงความต้องการของผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในงานด้านสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ ก็พร้อมรองรับความต้องการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://swhcu.in.th หรือ line : @757bfewx

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning