พี่จุฑารัตน์ ภิรมย์จิตร นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ 4 (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อ HCU ว่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของ ม.หัวเฉียวฯ ที่คอยดูแลประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้เราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้รับใช้สังคม ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”