#DEK66 ที่สนใจเรียนรู้เรื่องจีนครอบคลุมแบบเจาะลึก วิทยาลัยจีนศึกษา ขอแนะนำหลักสูตรน้องใหม่ สาขาวิชาจีนศึกษา ที่ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ก็เรียนได้ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ ภาษาจีน และมีโอกาสไปเรียนภาษาจีน ณ ประเทศจีน ในชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

สนใจกรอกใบสมัครทาง https://admission.hcu.ac.th
เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566