เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็น HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ จะได้รับการเรียนรู้จนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (HCU Characteristics) คือ HCU ประกอบไปด้วย

- H คือ Hard Skills ทักษะวิชาชีพที่เข้มแข็งปฏิบัติงานได้จริง

- C คือ Chinese Skills นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาจีน

- U คือ Unique Innovation มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup และทักษะทางเทคโนโลยี

Image
HCU Lifelong Learning
Image
HCU Channel
Image
HCU Language Institute
Image
HCU Lifelong Learning