ประโยคที่บอกว่า “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” เป็นจริงเสมอ เพราะทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต ทำให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ HCU Lifelong Learning จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษารูปแบบใหม่ให้คนทุกวัยเป็นผู้เรียนรู้ เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่สามารถสะสมหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://lifelong.hcu.ac.th/about/history/