อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทน ของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563-2565 จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และรางวัลหิรัญนครา ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่